Part 1 Glenn Hughes, Derek Sherinian, and Jason BonhamPart 2 Joe Bonamassa